Board logo

标题: [日常用品] 转出立邦金装竹碳全效净味底漆 [打印本页]

作者: gorun    时间: 2020-7-28 12:43     标题: 转出立邦金装竹碳全效净味底漆

近期百安居购买的立邦涂料,发票齐全,现在装修好了多出来3桶(5L/桶)立邦金装竹碳全效净味底漆,转出价180元/桶,自提。有意短我哈。

[ 本帖最后由 gorun 于 2020-7-28 12:46 编辑 ]
欢迎光临 旺旺网 (http://ww123.net/) Powered by Discuz! 6.0.0